LIKVOROLOGIE
Razantní záněty v CNS


S vysokými rozsahy anaerobního metabolismu v likvorovém kompartmentu vyjádřenými nízkými hodnotami KEB pod cca 10,0 se zpravidla setkáváme při razantních zánětech s oxidačním vzplanutím profesionálních fagocytů v CNS, infekč či neinfekční etiologie. Oč se jedná? Profesionální fagocyty obsahují ve svých povrchových membránách enzym NADPH-oxidasu, po jejíž aktivaci dochází k produkci volných kyslíkových radikálů. To jsou vysoce reaktivní sloučeniny, které profesionální fagocyty používají jako chemickou zbraň na ničení a likvidaci patogenních agens. 

Z diagnostického hlediska je důležitá vysoká náročnost tohoto procesu na spotřebu kyslíku, která se projevuje velice intenzivním rozvojem anaerobního metabolismu v likvorovém kompartmentu záhy poté, co k oxidačnímu vzplanutí profesionálních fagocytů 

 v CNS dojde.


Oxidační vzplanutí neutrofilních granulocytů je podstatou tzv. purulentního zánětu. Jeho příčinou obvykle bývá infekce CNS extracelulárními bakteriemi. Můžeme se ale též setkat s neinfekční etiologií tohoto zánětlivého procesu u některých pacientů po subarachnoidálním krvácení, vasospasmech a ischemisaci mozkového parenchymu. Typickým likvorovým obrazem při purulentním zánětu infekční i neinfekční příčiny je granulocytární pleiocytosa s naprostou převahou neutrofilních granulocytů a velmi vysoký rozsah anaerobního metabolismu v likvorovém kompartmentu vyjádřený velmi nízkými hodnotami KEB, zpravidla pod 10,0.


Th1, příp. též Tc1, pomoc makrofágům vedoucí k jejich aktivaci se zvýšenou produkcí prozánětlivých cytokinů (zejm. IL-1 a TNF-α), 

k produkci NO a také k oxidačnímu vzplanutí používá imunitní systém k eliminaci intracelulárních bakterií či mykotických agens. Neinfekční příčinou tohoto zánětu promítajícího se do složení likvoru ale též může být nádorový proces v oblasti CNS související 

s likvorovým kompartmentem při tzv. nádorové infiltraci mening. Charakteristickým likvorovým obrazem je v takových případech vysoký rozsah anaerobního metabolismu v likvorovém kompartmentu vyjádřený nízkými hodnotami KEB pod cca 10,0 

a absence či minoritní zastoupení neutrofilních granulocytů

V akutnějších případech lze pozorovat četnější zastoupení lymfocytárních elementů, s postupem času přibývá v cytologickém obraze likvoru elementů monocytárně-makrofagických.