LIKVOROLOGIE
Základní vyšetření likvoru


Stejně jako ve všech dalších případech by mělo být při vyšetřování likvoru postupováno logicky od obecného ke konkrétnímu a od jednoduchého ke složitému. Začněme tedy vyšetřením buněčnosti a cytologickou skladbou, zejména se zaměřením pozornosti na výskyt imunokompetentních buněk jakožto potencionálních nositelek imunitní reakce v konkrétní lokalitě. Jenomže morfologické parametry až na výjimky poskytují pouze dílčí a tudíž neuspokojivou informaci o stavu v likvorovém kompartmentu, potažmo v CNS. Nedílnou součástí pohledu na věc by tak mělo být též vyšetření funkčních parametrů, kterým získáme povědomí 

o aktivaci imunokompetentních buněk. Na úrovni základního vyšetření likvoru plní tuto úlohu parametry energetického metabolismu glukosy, především tzv. koeficient energetické bilance (KEB = 38-18*laktát/glukosa). Ten vyjadřuje fiktivní průměrný počet molekul adenosintrifosfátu (ATP) vyprodukovaných za aktuálních energetických poměrů v likvorovém kompartmentu z jedné molekuly glukosy a umožňuje určení rozsahu anaerobního metabolismu v této lokalitě.


Za normálního stavu je v likvorovém kompartmentu rozpuštěn dostatek kyslíku, a tak mohou metabolické procesy probíhat vesměs aerobně s vysokou produkcí energie v podobě ATP, tzn. při vysokých hodnotách KEB. Řada patologických stavů CNS je asociována s aktivací imunitního systému v oblasti související 

s likvorovým kompartmentem. Aktivované imunokompetentní buňky spotřebovávají více energetického substrátu v podobě glukosy a také kyslíku. Obsah kyslíku v likvoru se snižuje 

a výsledkem je rozvoj anaerobního metabolismu v likvorovém kompartmentu, snížení produkce energie v podobě ATP a tím pádem snížení hodnoty KEB.


Hodnoty KEB lze rozdělit do tří úrovní. Normální hodnoty KEB 

v rozsahu od 28,0 do 38,0 odpovídají normálním energetickým poměrům nebo mírným serosním zánětlivým změnám v likvorovém kompartmentu. Zvýšený rozsah anaerobního metabolismu v likvorovém kompartmentu s hodnotami KEB od cca 10,0 až 15,0 do 28,0 je typický pro serosní zánětlivá postižení CNS, infekč či neinfekční etiologie. Nízké hodnoty KEB pod 10,0, příp. pod 15,0, obvykle svědčí pro přítomnost razantního zánětlivého procesu s oxidačním vzplanutím profesionálních fagocytů v CNS, infekč či neinfekční příčiny.