ONEMOCNĚNÍ

 LEDVIN
Kreatinin


Kreatinin: je to produkt metabolizmu svalového kreatininu, který je vylučován ledvinami. 

Jeho koncentrace v krvi se zvyšuje především při poklesu renálních funkcí (poklesu glomerulární filtrace), může se však zvyšovat i z jiných příčin, např. při dehydrataci organizmu. Koncentrace kreatininu v krvi je závislá také na množství svalové hmoty a bývá proto vyšší u mužů než u žen. 

Horní hranice referenčních mezí je obvykle udávána kolem 105 µmol/l pro muže a asi 85 µmol/l pro ženy.

Stanovení jeho koncentrace v krvi patří k základním vyšetřením u nemocných s onemocněním ledvin. Toto vyšetření je však málo citlivé k zachycení časného stadia renálního selhávání (mírného snížení glomerulární filtrace), kdy se hladina kreatininu zvyšuje jen velmi pozvolna a může se pohybovat ještě v horní oblasti referenčních mezí. 

Stanovení koncentrace kreatininu je proto vhodné ho doplnit i o odhad glomerulární filtrace. Hodnota glomerulární filtrace byla v minulosti většinou odhadována pomocí vyšetřování clearence endogenního kreatininu. Toto vyšetření však vyžaduje sběr moče (většinou 24 hodinový) a výsledek vyšetření je proto většinou zatíženou významnou chybou, způsobenou především nepřesným sběrem a měřením množství moče.

Řešením je výpočet odhadu glomerulární filtrace výpočet z koncentrace kreatininu v séru bez nutnosti sběru moče.

Existuje více vzorců, v současné době je asi nejrozšířenějším odhad glomerulární filtrace podle vzorce MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), který je vhodný právě pro oblast hraničních a mírně snížených hodnot glomerulání filtrace.

Důležitou podmínkou pro tento výpočet je použití takové metody stanovení koncentrace kreatininu, jejíž výsledek není zatížen pozitivní chybou, danou přítomnosti „Jaffé-positivních“ chromogenů v krvi. 

Tato pozitivní chyba se projevuje nejvíce v oblasti horní hranice fyziologických hodnot kreatininu do asi 130 µmol/l, což by vedlo k chybnému výsledku výpočtu odhadu glomerulární filtrace: vypočtená hodnota glomerulární filtrace by byla nižší, než jaká je ve skutečnosti.